SSL Certificate

SSL Certificate

SSL Certificate SSL หรือ Secure Socket Layer  คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือการเข้าใช้งาน Application เพื่อให้ข้อมูลปลอดภัยจากแฮกเกอร์ SSL Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์...
OWASP

OWASP

OWASP OWASP หรือ Open Web Application Security Project  คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน จัดทำขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความรู้เพื่อทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเน้นวิจัยทางด้าน Web Application Security โดยจะมี community เกี่ยวกับ...
Windows Update

Windows Update

Windows Update การอัพเดท windows ให้พิมพ์Windows Update Setting ในช่องค้นหา เมื่อเปิดขึ้นมา ให้เลือก Check for updates เมื่อระบบเช็คว่ามีการ Update ใหม่ จะมีปุ่มให้เราทำการ Install now   ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนไหน และแสดงเป็นเปอเซ็นต์ เมื่อ...