การเปลี่ยนรหัส Proj ด้วยตนเอง

การเปลี่ยนรหัส Proj ด้วยตนเอง

การเปลี่ยน Password @proj.ipst.ac.th ด้วยตนเอง     ข้อแนะนำ เมื่อได้รับ Account @Proj.ipst.ac.th และ Password แล้ว ให้ทำการ Login และเข้าไปเปลี่ยน Password ใหม่ทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้       คำแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน ควรมีความยาวอย่างน้อย 8...

การผ่านความเห็นชอบจาก คธอ.

การผ่านความเห็นชอบจาก คธอ.                              สสวท. ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คธอ. ในลำดับที่ 125(25 กุมภาพันธ์ 2559)    ดูรายละเอียด . ....

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สสวท. จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและ เป็นธรรมและจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จําเป็นแก่การให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของ สสวท. และ...