ผู้บริหารและบุคลากร

นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย

นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ภายใน 7304

นายถนิม ทิพย์ผ่อง

นายถนิม ทิพย์ผ่อง

ผู้เชี่ยวชาญ

เบอร์ภายใน 7302

นายรชต ทรงอยู่

นายรชต ทรงอยู่

ผู้ชำนาญ

เบอร์ภายใน 7310

นางสาวละมัย สุวนิชกุลชัย

นางสาวละมัย สุวนิชกุลชัย

ผู้ชำนาญ

เบอร์ภายใน 7307

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองทา

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองทา

ผู้ชำนาญ

เบอร์ภายใน 1240

นางสาวรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์

นางสาวรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์

นักวิชาการ

เบอร์ภายใน 1241

นายพีรพัฒน์ ผิวผา

นายพีรพัฒน์ ผิวผา

เจ้าหน้าที่อาวุโส

เบอร์ภายใน 7305

นายภากร กุลศุภกร

นายภากร กุลศุภกร

เจ้าหน้าที่

เบอร์ภายใน 7306

นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัติ

นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัติ

เจ้าหน้าที่

เบอร์ภายใน 7006

นางสาวจันทร์เพ็ญ แจ่มจำรัส

นางสาวจันทร์เพ็ญ แจ่มจำรัส

เจ้าหน้าที่ (TOR)

เบอร์ภายใน 1243

นายพรศิลป์ พุ่มผกา

นายพรศิลป์ พุ่มผกา

เจ้าหน้าที่ (TOR)

เบอร์ภายใน 1238