ติดต่อเรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-391-4373

E-Mail : info@ipst.ac.th